วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยบูรพา

ประวัติมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยบูรพา ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 1000 ไร่ 2 งาน 35 ตารางวา เป็นมหาวิทยาลัยประจำภาคตะวันออก ซึ่งได้รับการยกฐานะจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน โดยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2533 ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533
ความเป็นมาก่อนที่จะก่อตั้งเป็น มหาวิทยาลัยบูรพานั้น ได้เริ่มในปี พ.ศ. 2492 โดยมีการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงขึ้น ณ ซอยประสานมิตร อำเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น วิทยาลัยวิชาการศึกษาในปี พ.ศ. 2498 ได้ขยายวิทยาเขตออกไปอีก 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน และวิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 ได้ก่อตั้ง วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน ขึ้นซึ่ง ชาววิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสนถือว่า วันที่ 8 กรกฎาคม หรือเรียกว่า "แปดกรกฎ" ของทุกปีเป็นวันคล้าย วันสถาปนามหาวิทยาลัย จัดเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศ ที่ตั้งอยู่ส่วนภูมิภาคกำหนดหลักสูตร 4 ปี ผู้เรียนสำเร็จตามหลักสูตรได้รับปริญญาการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) ต่อมาในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 ได้รับโอนโรงเรียนพิบูลบำเพ็ญ ต.แสนสุข ชลบุรี เพื่อปรับปรุงให้เป็นโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย โดยใช้ชื่อโรงเรียนใหม่ว่า โรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ" วิทยาลัยวิชาการศึกษาบางแสน ในปี พ.ศ. 2501 บัณฑิตรุ่นแรก จำนวน 35 คน สำเร็จการศึกษา ต่อมาในปี พ.ศ. 2505 ได้เปิดรับนักศึกษาบุคคลภายนอก ผู้มีวุฒิ ป.ม. หรือ พ.ม. หรือ อ.กศ. ป.กศ.สูง หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาภาคสมทบในหลักสูตร การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
ในปี พ.ศ. 2512 ได้มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์สัตว์และสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็มขึ้น และเปิดให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าชมเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2515 กรมสามัญศึกษาได้โอนอาคารเรียน ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยบางแสนให้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยาลัยวิชาการศึกษา ในวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการเปลี่ยนฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดังนั้น วิทยาลัยวิชาการศึกษา บางแสน จึงมีฐานะเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสนและได้มีการปรับปรุงกิจการดำเนินการของมหาวิทยาลัย ขึ้นตามลำดับ
ในปี พ.ศ. 2531 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ยกฐานะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน เป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ ต่อมาในปี พ.ศ. 2532 คณะรัฐมนตรีรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา สภาผู้แทนราษฎรได้ประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา ลงมติรับหลักการและส่งให้คณะกรรมาธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎรดำเนินการจนกระทั่ง ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 จึงได้รับ การยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาโดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 107 ตอนที่ 131สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยตรามหาวิทยาลัย ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา มีสองแบบ ไม่จำกัดสีและขนาด ลักษณะและส่วนประกอบของตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพามีสองแบบดังนี้
แบบที่หนึ่ง เป็นวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมในมีรูปเลขไทย “๙” อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกนกเปลวเพลิงด้านบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ด้านล่างของเลข ๙ เป็นเส้นโค้งสามเส้น วงกลมนอกเบื้องบนมีคำว่า “สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ” เบื้องล่างมีคำว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา”
แบบที่สอง เป็นวงกลมซ้อนกันสองวง วงกลมในมีรูปเลขไทย “๙” อยู่ตรงกลาง ล้อมรอบด้วยกนกเปลวเพลิงด้านบนมีรัศมีประกอบแปดแฉก ด้านล่างของเลข ๙ เป็นเส้นโค้งสามเส้น วงกลมนอกเบื้องบนมีคำว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา” เบื้องล่างมีคำว่า “BURAPHA UNIVERSITY” ความหมายของ ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยบูรพา มีดังนี้
(๑) ตราเป็นรูปทรงกลม ล้อมรอบด้วยชื่อมหาวิทยาลัย และพุทธศาสนสุภาษิตประจำมหาวิทยาลัยว่า “สุโข ปญฺญาปฏิลาโภ” มีความหมายว่า ความได้ปัญญาทำให้เกิดสุข
(๒) ตรงกลางเป็นรูปเลขไทย “๙” หมายถึง รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน
(๓) มีกนกเปลวเพลิงล้อมรอบ หมายถึง ความรุ่งโรจน์และรุ่งเรือง
(๔) รัศมีประกอบมี ๘ แฉก หมายถึง จังหวัดในภาคตะวันออก ๘ จังหวัด และฐานเดิมทั้ง ๘ วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(๕) ด้านล่างเป็นเส้นโค้ง หมายถึง ความเคลื่อนไหวและการพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด
ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ ต้นมะพร้าว
สีประจำมหาวิทยาลัย ได้แก่ สีประจำมหาวิทยาลัย คือ สีเทา - ทอง ███ ███
สีเทา ███ หมายถึง ความเจริญทางสติปัญญา
สีทอง ███ หมายถึง คุณธรรม
สีเทา-ทอง ███ ███ หมายถึง บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้กอปร ด้วยสติปัญญา และมีคุณธรรมสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
สำนักงานอธิการบดี
กองการเจ้าหน้าที่
กองกลาง
กองอาคารสถานที่
กองคลังและทรัพย์สิน
กองกิจการนิสิต
กองบริการการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองแผนงาน
สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
สภาพนักงานมหาวิทยาลัย


มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมจากคณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ แยกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะโลจิสติกส์ เดิมคือวิทยาลัยพาณิชย์นาวีและโลจิสติกส์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เดิมคือ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว แยกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ แยกจากคณะวิทยาศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ แยกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ แยกจากคณะวิทยาศาสตร์
วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา เดิมคือ บัณฑิตวิทยาลัย
โครงการจัดตั้งคณะนิเทศศาสตร์ แยกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการจัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์ แยกจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยบริหารการศึกษา แยกจากคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี (เดิมวิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี)
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
คณะอัญมณี
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว (เดิมวิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการจัดตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร
โครงการจัดตั้งคณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบ้านบึง (กำลังจัดตั้ง)
สำหรับคณะการจัดการและการท่องเที่ยว ในระหว่างที่ยังมิได้มีการจัดตั้งวิทยาเขตบ้านบึง ให้เป็นคณะในมหาวิทยาลัยบูรพาไปพลางก่อนจนกว่าจะจัดตั้งวิทยาเขตบ้านบึงแล้วเสร็จ เมื่อมีการจัดตั้งวิทยาเขตบ้านบึงแล้วให้ย้ายไปตั้งที่วิทยาเขตบ้านบึง เว้นแต่การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จะดำเนินการจัดที่มหาวิทยาลัยบูรพาหรือวิทยาเขตบ้านบึงให้เสนอ สภามหาวิทยาลัยพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป ประกาศ ณ วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สำนัก/ศูนย์/สถาบัน/โรงเรียน
สำนักหอสมุด
สำนักคอมพิวเตอร์
สำนักบริการวิชาการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ศูนย์เกาหลีศึกษา
ศูนย์ภาษา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์ปฏิบัติการค้นคว้าและวิจัย
ศูนย์สังคมและสิ่งแวดล้อมศึกษา (CIET)
ศูนย์เรียนรู้โลกใต้ทะเล ความร่วมมือระหว่างจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเทศบาลเมืองแสนสุข
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
สถาบันวิจัยวัฒนธรรมและศิลปะ
สถาบันวิจัยลีนุกซ์บูรพา
โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา/หน่วยสอน
วิทยาเขต
จำนวน 4 วิทยาเขต ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี มีเนื้อที่ 647 ไร่ 35 ตารางวา
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
ตั้งอยู่เลขที่ 57 ม.1 ถนนชลประทาน ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มีเนื้อที่ 1,406 ไร่ 1 งาน 81 ตารางวา
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว
ตั้งอยู่ที่ 254 ม.4 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว มีเนื้อที่ 1,269 ไร่ 2 ตารางวา
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบ้านบึง (กำลังจัดตั้ง)
ตั้งอยู่ที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี มีเนื้อที่ - ไร่ - ตารางวา
ศูนย์การศึกษา
ประกอบด้วย
มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์ศรีนครินทร์ (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์ศรีนครินทร์ ชั้น 3 อาคารเสรีเซ็นเตอร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โทรศัพท์ 0 2325 9068-9 โทรสาร 0 2325 9069
มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาจันทบุรี (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาจันทบุรี 902/29 ถนนท่าแฉลบ ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000 โทรศัพท์ 0 3932 2984, 0 3932 5717 โทรสาร ต่อ 109
มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาธนบุรี (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาธนบุรี อาคารภูภรณ์ชั้น 2(ร.ร.ฐานปัญญา) 45/597 ถ.กัลปพฤกษ์ (สาทร - กาญจนาภิเษก) แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท์ 0 2802 1556-7 โทรสาร 0 2802 1558
มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาสระแก้ว (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาสระแก้ว ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160 โทรศัพท์/โทรสาร 0 3726 1697 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3919 1529
มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาแม่ฮ่องสอน (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาแม่ฮ่องสอน
มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาภาคใต้ (วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาภาคใต้ (ห้องเรียนสมุย, ห้องเรียนสตูล, ห้องเรียนกระบี่)
มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาบางแสน (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 โทรศัพท์ 0 3839 2018-20 โทรสาร 0 3839 2024
มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษากรุงเทพฯ (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษากรุงเทพฯ สีลม (อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ สีลม ชั้น 14A) โทรศัพท์ 0 2231 1270-2 โทรสาร 0 2231 1273
มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาระยอง (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาระยอง โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ. ระยอง โทร. 0 3886 1682, โทรสาร 0 3868 1718 อีเมล์ edu@ex-mba.edu
มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาสระบุรี (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาสระบุรี โทรศัพท์ 0 3623 0205-6 โทรสาร 0 3623 0204
มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาแม่ฮ่องสอน (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษาแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษานนทบุรี (วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ )
มหาวิทยาลัยบูรพา ศูนย์การศึกษานนทบุรี สำนักงาน กพ. นนทบุรี โทรศัพท์ 0 2527 8703 มือถือ 08 1940 2357 โทรสาร 0 2527 8702
หน่วยสอน
หน่วยสอนนอกมหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๒๕ หน่วยสอน ประกอบด้วย
คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หน่วยสอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี หน่วยสอน โรงเรียนเทคโนโลยีไออาร์พีซี จังหวัดระยอง
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเพื่อความมั่นคง หน่วยสอน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล หน่วยสอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
และหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ หน่วยสอน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ หน่วยสอน ศูนย์เรียนนครสวรรค์
[แก้] งานเทา-งามสัมพันธ์
กิจกรรมเทา-งามสัมพันธ์ เกิดขึ้นหลังจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวิทยาเขตต่างๆ ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ ซึ่งประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยนเรศวร แม้ว่าวิทยาเขตต่างๆ จะได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ แต่ด้วยความตระหนักถึงความผูกพันทั้ง 5 มหาวิทยาลัย จึงมีปณิธานที่จะร่วมมือกันในภารกิจอันควรแก่มหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงได้ร่วมมือกันจัดงานเทา-งามสัมพันธ์ ขึ้น โดยใช้สี “เทา” ซึ่งเป็นสีประจำโดยรวมของทุกวิทยาเขตเป็นพื้นฐาน และเพิ่มคำว่า “งาม” ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายและมีคุณค่ายิ่ง มีความหมายรวมเป็น “เทา-งามสัมพันธ์” ในปี 2538 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตสงขลา หรือมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็น เจ้าภาพโดยมีรูปแบบกิจกรรมที่เน้นด้านกีฬาและด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นหลัก
ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย โดยอธิการบดีร่วมเล็งเห็นความสำคัญต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ จึงได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งามสัมพันธ์ เป็นต้นมา ซึ่งมีข้อตกลงชัดเจนใน 4 ด้านคือด้านการวิจัย ด้านการบริหารวิชาการแก่สังคม ด้านการสร้างความสามัคคีระหว่างมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม ตลอดจนถึงการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา และด้านการพัฒนาองค์กรบริหาร การจัดการและวิชาการ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเทา-งามสัมพันธ์ ได้ร่วมกันในภารกิจในด้านต่าง ๆ ตามข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเทา-งามสัมพันธ์ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านงานวิชาการและวิจัย
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเทา-งามสัมพันธ์ ได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และทำกิจกรรมร่วมกันทั้งกิจกรรมด้านวิชาการและด้านกิจการนิสิต
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานเทา-งามสัมพันธ์ โดยเฉพาะนิสิตได้มีโอกาสทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมในการ ออกค่ายนิสิตเทา-งามสัมพันธ์


1 ความคิดเห็น: